Privatumo politika

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Šioje Privatumo politikoje aprašoma, kaip „SIA Losbergi“, 40103581216 (toliau vadinama ir Duomenų valdytoju), renka, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos „Losbergi – art & wedding resort“ renka iš savo klientų ir asmenų, kurie apsilanko įmonės interneto svetainėje (toliau vadinami ir Duomenų subjektu arba Jūs).

1.2. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti, t. y. Duomenų subjektu. Tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis susijusi veikla, pavyzdžiui, jų gavimas, įrašymas, perkėlimas, naudojimas, peržiūrėjimas, ištrynimas ar sunaikinimas.

1.3. Duomenų valdytojas laikosi įstatymuose nustatytų duomenų tvarkymo principų ir gali patvirtinti, kad asmens duomenys tvarkomi pagal taikytinus įstatymus.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas:

2.1. Duomenų valdytojas asmenį identifikuojančią informaciją renka, tvarko ir saugo pirmiausia naudodamasis svetaine, e. paštu ir popierinėmis svečių anketomis.

2.2. Lankydamiesi svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis sutinkate, kad bet kokia Jūsų pateikta informacija būtų naudojama ir tvarkoma Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

2.3. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad pateikti asmens duomenys būtų teisingi, tikslūs ir išsamūs. Sąmoningas melagingos informacijos pateikimas laikomas mūsų Privatumo politikos pažeidimu. Duomenų subjektas privalo nedelsdamas pranešti Duomenų valdytojui apie bet kokius pateiktų asmens duomenų pasikeitimus.

2.4. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, kurią Duomenų subjektas ar trečiosios šalys patyrė dėl pateiktų neteisingų asmens duomenų.

3. Klientų asmens duomenų tvarkymas:

3.1. Duomenų valdytojas gali tvarkyti šiuos asmens duomenis:

 • Vardas, pavardė
 • Asmens kodas arba identifikavimo numeris
 • Adresas
 • Kontaktinė informacija (e. pašto adresas ir (arba) telefono numeris)
 • Sandorio duomenys (įsigytos prekės, kaina, mokėjimo duomenys ir t. t.)

Bet kokia kita informacija, kurią mums pateikiate pirkdami svetainėje siūlomas paslaugas arba susisiekdami su mumis

3.2. Be to, Duomenų valdytojas turi teisę patikrinti pateiktų duomenų tikslumą naudodamasis viešai prieinamais registrais.

3.3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a), b), c) ir f) punktai:

a) Duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;

b) tvarkymas būtinas siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba duomenų subjekto prašymu vykdyti veiksmus prieš sudarant sutartį;

c) tvarkyti duomenis būtina vykdant teisinę prievolę, kuri taikoma duomenų valdytojui;

f) duomenis tvarkyti būtina siekiant apsaugoti teisėtus duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesus, išskyrus atvejus, kai duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, kurioms būtina asmens duomenų apsauga, yra svarbesnės už šiuos interesus, ypač jei duomenų subjektas yra vaikas.

3.4. Duomenų valdytojas saugo ir tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis tol, kol galioja bent vienas iš šių kriterijų:

3.5. Asmens duomenys yra būtini tais tikslais, kuriais jie buvo gauti.

3.6. Kol išorės norminiuose aktuose nustatyta tvarka Duomenų valdytojas ir (arba) Duomenų subjektas gali įgyvendinti savo teisėtus interesus, pavyzdžiui, pateikti prieštaravimus arba pareikšti ieškinį teisme.

3.7. Kol yra teisinė prievolė saugoti duomenis, pavyzdžiui, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą.

3.8. Kol galioja Duomenų subjekto sutikimas tam tikru būdu tvarkyti asmens duomenis, jeigu nėra kito teisinio asmens duomenų tvarkymo pagrindo. Pasibaigus šioje dalyje nurodytoms aplinkybėms, Duomenų subjekto asmens duomenų saugojimo laikotarpis taip pat baigiasi ir visi atitinkami asmens duomenys visam laikui pašalinami iš kompiuterinių sistemų ir elektroninių ir (arba) popierinių dokumentų, kuriuose buvo atitinkamų asmens duomenų, arba tokie dokumentai nuasmeninami.

3.9. Siekdamas įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, Duomenų valdytojas turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis savo verslo partneriams, duomenų tvarkytojams, kurie mūsų pavedimu atlieka būtiną duomenų tvarkymą. Duomenų tvarkytojas yra asmens duomenų valdytojas. Mokėjimus tvarko mokėjimo platforma https://stripe.com, todėl mūsų įmonė platformos savininkui „Stripe, Inc.“, perduoda asmens duomenis, reikalingus mokėjimams tvarkyti.

Gavę prašymą, Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime perduoti valstybės ir teisėsaugos institucijoms, prireikus siekdami įgyvendinti savo teisėtus interesus, rengdami, pateikdami ir gindami teisinius ieškinius.

3.10. Tvarkydamas ir saugodamas asmens duomenis, Duomenų valdytojas taiko organizacines ir technines priemones, kad užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokių kitų neteisėtų veiksmų.

4. Duomenų subjekto teisės:

4.1. Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Latvijos Respublikos įstatymus turite teisę:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis, gauti informaciją apie jų tvarkymą, gauti savo asmens duomenų kopiją elektroniniu formatu ir prašyti perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (duomenų perkeliamumas);
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius savo asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis („būti pamirštam“), išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus asmens duomenis reikalaujama saugoti;
 • atšaukti savo anksčiau pateiktą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • apriboti savo duomenų tvarkymą – teisė prašyti, kad laikinai sustabdytume visų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Prašymą pasinaudoti savo teisėmis galite pateikti užpildydami formą asmeniškai poilsio komplekse „Losbergi – art & wedding resort“ arba siųsdami elektroninį prašymą adresu info@losbergi.lv.

5. Baigiamosios nuostatos:

5.1. Ši Privatumo politika parengta pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), taip pat remiantis galiojančiais Latvijos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymais.

5.2 Duomenų valdytojas turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti ar papildyti Privatumo politiką. Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus svetainėje www.losbergi.lv.