Naudojimo sąlygos

 • Paslaugų teikėjas: „SIA Losbergi“
 • Registracijos numeris: 4010358121
 • Buveinės adresas: „Losbergi“, Vītiņu pag., Dobeles nov., LV-3721
 • E. pašto adresas info@losbergi.lv, interneto svetainė www.losbergi.lv

Bendrosios taisyklės:

 1. Poilsio komplekso „Losbergi – art & wedding resort“ vidaus taisyklės yra privalomos visiems komplekso svečiams, įskaitant „Saulės“ apartamentų, mansardos, banketų salės, saunos ar teritorijos lankytojus;
 2. Vidaus tvarkos taisyklės nustato poilsio komplekso „Losbergi – art & wedding resort“ paslaugų teikimo lankytojams tvarką, saugumo, higienos ir kitus reikalavimus, kurių turi laikytis lankytojai, komplekso valdytojų teises, pareigas ir atsakomybės apribojimus.
 3. Taisyklėse vartojami terminai
  1. Svečias – fizinis ar juridinis asmuo, kuris lankosi poilsio komplekse „Losbergi – art & wedding resort“ ir naudojasi bet kuria Apgyvendinimo paslaugų teikėjo teikiama paslauga.
  2. Apgyvendinimo paslaugų teikėjas – „SIA Losbergi“, reg. Nr. 40103581216.
  3. Paslauga – apgyvendinimo paslaugų teikimas.
 4. Vidaus taisyklės skirtos tarpusavio santykiams apibrėžti, Svečių poilsiui užtikrinti ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ir žalos.
 5. Vidaus tvarkos taisyklės taikomos visiems svečiams, neatsižvelgiant į jų amžių. Prieš apsilankydamas komplekse, Svečias turi atidžiai perskaityti ir susipažinti su vidaus taisyklėmis bei įsipareigoti jų laikytis naudojantis paslaugomis. Vidaus tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Latvijos Respublikoje galiojančiais įstatymais.
 6. Vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.losbergi.lv. Pradėdamas naudotis Paslaugomis, Svečias patvirtina, kad susipažino su Vidaus tvarkos taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
 7. Jei dėl šių taisyklių nesilaikymo ar „Losbergi – art & wedding resort“ personalo nurodymų nepaisymo Svečias patiria žalą arba padaro žalą tretiesiems asmenims, „Losbergi – art & wedding resort“ už tokią žalą neatsako.
 8. Vadovaudamasis fizinių asmenų duomenų apsaugos reikalavimais, poilsio kompleksas „Losbergi – art & wedding resort“ tvarko asmens duomenis. Gavus svečių anketose pateiktus asmens duomenis, jie tvarkomi tik poilsio komplekso paslaugų teikimo, poilsio komplekso apskaitos tvarkymo, mokėjimų iš Svečių už naudojimąsi paslaugomis gavimo, ataskaitų ir statistikos rengimo tikslais. Tokie duomenys neatskleidžiami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai atsakingos valstybinės institucijos pateikia pagrįstą raštišką prašymą.
 9. Kilus klausimų ar neaiškumų, prašome svečių kreiptis į „Losbergi – art & wedding resort“ administraciją.
 10. Svečias (-ai) gali būti poilsio centro „Losbergi – art & wedding resort“ patalpose ir teritorijoje tik leidus poilsio komplekso administracijai.

Svečio pareigos:

 1. Laikytis poilsio komplekso „Losbergi – art & wedding resort“ vidaus tvarkos taisyklių ir būti mandagiems su kitais Svečiais bei personalu.
 2. Už papildomas paslaugas sumokėti pagal poilsio komplekso „Losbergi – art & wedding resort“ patvirtintus įkainius.
 3. Susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie gali kelti pavojų jūsų ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui.
 4. Laikytis poilsio komplekso darbuotojų reikalavimų, kad būtų užtikrinta vidaus tvarka.
 5. Informuoti poilsio komplekso darbuotojus apie įrangos ir (arba) inventoriaus pažeidimus.
 6. Tėvai ar kiti už vaiką atsakingi asmenys negali palikti jaunesnio nei 16 metų amžiaus vaiko be priežiūros.
 7. Rūkyti tik tam skirtoje vietoje. Rūkyti leidžiama tik už svečių namų ribų tam skirtose vietose. Už rūkymą neleistinoje vietoje skiriama 250,00 EUR bauda.
 8. Atlyginti žalą, padarytą Apgyvendinimo paslaugų teikėjui priklausančiam turtui.
 9. Neleisti į nuomojamas patalpas patekti pašaliniams asmenims. Neperduoti patalpų raktų trečiosioms šalims.
 10. Gyvūnai į poilsio kompleksą „Losbergi – art & wedding resort“ įleidžiami tik iš anksto susitarus su Apgyvendinimo paslaugų teikėju.
 11. Leisti poilsio komplekso „Losbergi – art & wedding resort“ darbuotojams, saugos tarnybos darbuotojams ir ūkio dalies darbuotojams patekti į nuomojamas patalpas, kad būtų galima atlikti inventoriaus, santechnikos ir kitų prietaisų remontą, patikrinti jų techninę būklę, taip pat tikrinti, kaip laikomasi šių taisyklių.
 12. Išeidamas iš apartamentų ar mansardos miegamosios zonos, Svečias privalo visada užrakinti įėjimo į pastatą duris.
 13. Išvykimo dieną Svečias privalo palikti patalpas ir svečių namų teritoriją iki 21.00 val. Prieš paliekant patalpas, dalyvaujant administracijos atstovui atliekama bendra jų apžiūra.

Svečių teisės:

 1. Gyvenamąsias patalpas, bendrąsias erdves ir technines patalpas naudoti pagal paskirtį.
 2. Blogai pasijutus, patyrus traumą ir pan. atvejais kreiptis pagalbos į darbuotojus ir nedelsiant prašyti iškviesti medicininę pagalbą.
 3. Informuoti poilsio komplekso administraciją apie nustatytus turto trūkumus ar netinkamą Svečių namų veiklą ir pateikti pasiūlymų dėl darbo gerinimo.
 4. Pateikti skundą laišku pašto adresu „Losbergi“, Vītīņu pag., Dobeles nov., LV-3721, arba e. paštu info@losbergi.lv ir gauti atsakymą per 10 darbo dienų.

Svečiai yra atsakingi už:

 1. Savo globojamų vaikų saugumą ir sveikatą. Jaunesnius nei 18 metų svečius poilsio komplekse „Losbergi – art & wedding resort“ turi prižiūrėti vienas iš tėvų arba kitas įgaliotas asmuo.
 2. Asmeninius daiktus, nes „Losbergi – art & wedding resort“ neatsako už be priežiūros paliktus Svečių daiktus. Svečiai gali nemokamai naudotis individualiu seifu.

Svečiams draudžiama:

 1. Gadinti arba neatsargiai elgtis su Paslaugos teikimo vietoje esančiu inventoriumi, įrenginiais ir patalpomis. Už svečio padarytą žalą Svečių namai išieško žalos dydžio sumą.
 2. Elgtis agresyviai, netinkamai, kelti triukšmą, priekabiauti ar kitaip trukdyti kitiems Svečiams ir darbuotojams.
 3. Svečių namuose draudžiama be priežiūros palikti degančias žvakes. Į Paslaugos teikimo vietą draudžiama atsinešti ar joje laikyti degius daiktus ir medžiagas.
 4. Poilsio komplekso teritorijoje draudžiama plauti transporto priemones.
 5. Pasibaigus sutarties laikotarpiui, poilsio komplekse draudžiama palikti transporto priemones.

Apgyvendinimo paslaugų teikėjo teisės:

 1. Suteikti svečiui geros būklės gyvenamąsias patalpas.
 2. Reikalauti, kad prieš teikiant Paslaugą Svečias Apgyvendinimo paslaugų teikėjui pateiktų šią informaciją: vardą, pavardę; asmens kodą arba identifikavimo numerį; deklaruotos gyvenamosios vietos adresą; numatomą naudojimosi Paslauga laikotarpį.
 3. Netrukdyti Svečiui naudotis išsinuomotomis patalpomis, pagalbinėmis patalpomis, įranga, prietaisais ir aplinkine teritorija.
 4. Poilsio komplekso „Losbergi – art & wedding resort“ darbuotojai turi teisę dviese (nelaimingo atsitikimo atveju – vienas asmuo) įeiti į nuomojamas patalpas Nuomininkui nedalyvaujant, kad patikrintų patalpų būklę (užkirstų kelią nelaimingam atsitikimui), o patikrinę patalpų būklę ar pašalinę avarijos padarinius, informuoti Svečią apie patikrinimo priežastį ir tai, kas buvo nustatyta patikrinimo metu ir (arba) atlikta siekiant išvengti nelaimingo atsitikimo.
 5. Apgyvendinimo paslaugų teikėjas neatsako už jokią žalą, nuostolius, sužalojimus ar mirtį, kilusius dėl nelaimingų atsitikimų ar kitų priežasčių, atsiradusių dėl Svečio aplaidumo, nepakankamo atidumo, nerūpestingumo ar šių taisyklių nesilaikymo, įskaitant personalo nurodymų nesilaikymą.
 6. Apgyvendinimo paslaugų teikėjas neatsako už jokius Svečio patirtus žalą ar nuostolius, jei jie atsirado dėl trečiųjų šalių veiksmų ar kitų aplinkybių, už kurias Apgyvendinimo paslaugų teikėjas nėra atsakingas pagal šias taisykles ir įstatymus.
 7. Bet kuris Svečių namų darbuotojas turi teisę nurodyti Svečiams laikytis šių taisyklių, o Svečiai privalo jų laikytis.
 8. Vienašališkai nutraukti apgyvendinimo paslaugos sutartį, jei Svečias nesilaiko šių taisyklių reikalavimų arba nesilaiko Atostogų namų naudojimo Sutartyje numatytų įsipareigojimų.
 9. Jei reikia, atskirus kambarius užrakinti.
 10. Tais atvejais, kai Svečiai akivaizdžiai ignoruoja ir pažeidžia vidaus tvarkos taisykles, bendrąsias elgesio ir mandagumo normas ir nereaguoja į administracijos pastabas, administracija pasilieka teisę iškviesti apsaugos tarnybą ir (arba) policiją. Tokiu atveju Svečio (-ų) rezervacija ir viešnagė svečių namuose atšaukiama ir už paslaugą sumokėti pinigai negrąžinami.
 11. Svečių namų darbuotojai turi teisę atsisakyti aptarnauti Svečius, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų arba kurių elgesys yra įžeidžiantis. Minėtu atveju už užsakytas ir apmokėtas paslaugas pinigai negrąžinami.

Rezervacijos ir registracijos taisyklės:

 1. Rezervuoti vietą ir joje apsistoti gali ne jaunesni nei 18 metų Svečiai.
 2. Norint užsisakyti Paslaugą:
  1. skambinti: 20707000
  2. rašyti e. paštu info@losbergi.lv
  3. svečias gali užpildyti rezervacijos formą mūsų svetainėje losbergi.lv. 
 3. Norėdamas užsitikrinti rezervaciją, Svečias turi sumokėti 25 % visos paslaugos kainos avansą pagal e. paštu gautą sąskaitą faktūrą.
 4. Rezervacija užtikrinama nuo to momento, kai gaunamas rezervacijos avansas.
 5. Jei rezervacijos avansas negaunamas iki nustatytos datos, poilsio kompleksas „Losbergi – art & wedding resort“ turi teisę atšaukti laikiną rezervaciją ir atitinkamą paslaugą pasiūlyti kitiems Svečiams.
 6. Atlikdamas rezervaciją Svečias patvirtina, kad susipažino su priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir poilsio komplekso „Losbergi – art & wedding resort“ vidaus tvarkos taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis.
 7. Tais atvejais, kai Svečias jau yra sumokėjęs avansą, bet neatvyksta numatytą dieną ir laiku gauti paslaugos, jau sumokėtas rezervacijos avansas negrąžinamas.
 8. Registracijos laikai: Atvykimas nuo 15.00 val.; išvykimas iki 12.00 val.
 9. Atvykimas ar išvykimas kitu laiku turi būti suderinti su administracija.
 10. Registruodamasis Svečias yra atsakingas už savo sveikatos būklę.

Naudojimosi poilsio komplekso apartamentais sąlygos:

 1. Apgyvendinimo įstaigoje yra reikiamų priemonių, kad galėtumėte patys savarankiškai palaikyti švarą, galite ja naudotis.
 2. Virtuvėje yra viskas, ko reikia skaniam maistui paruošti ir juo pasimėgauti.
 3. Rūkyti patalpose griežtai draudžiama. Nustačius, kad patalpose buvo rūkoma, skiriama 250,00 EUR bauda.
 4. Šiukšles galima išmesti tik į tam skirtas šiukšliadėžes.
 5. Draudžiama gadinti apartamentų inventorių ir pastatą. Draudžiama išnešti baldus iš patalpų į lauką.
 6. Be išankstinio susitarimo su Apgyvendinimo paslaugų teikėju į poilsio kompleksą su naminiais gyvūnais patekti draudžiama.
 7. Apartamentų naudojimas komercinėms fotosesijoms ir filmavimui turi būti suderintas su administracija.
 8. Į apartamentus draudžiama įsinešti ar jose naudoti ginklus, narkotines ir psichotropines medžiagas.
 9. Už vaikų priežiūrą atsako tėvai arba įgalioti asmenys.
 10. Vaikui (iki 3 metų) nemokamai suteikiama vaikiška lovelė ir patalynė.
 11. Svečiams patariama užrakinti savo kambarį ir trumpam iš jo išvykstant pasilikti raktą. Mokestis už prarastą raktą ir pakabuką atitinka jų įsigijimo vertę ir yra 20,00 EUR.
 12. Išeidami iš apartamentų Svečiai privalo pasirūpinti ištekliais – išjungti šviesą, televizorių, elektros prietaisus, uždaryti langus ir užsukti vandens čiaupus.
 13. Pasibaigus viešnagės laikotarpiui, prieš išvykstant raktą reikia perduoti administratoriui.
 14. Kad būtų išvengta nesusipratimų, jei patalpoje pastebėtumėte kokių nors pažeidimų, nedelsdami praneškite apie juos administracijai.
 15. Jei pažeidimas atsiranda dėl Svečio kaltės, bus imamas atitinkamas mokestis atsižvelgiant į žalos dydį.
 16. Pastebėjus elektros įrangos pažeidimų, ja naudotis griežtai draudžiama ir apie tai būtina nedelsiant pranešti administracijai.

Priešgaisrinės saugos taisyklės:

 1. Į apgyvendinimo įstaigą draudžiama atsivežti ir joje laikyti degias medžiagas, naudoti savo elektrinius šildytuvus ir atviros ugnies prietaisus (dėl žvakių reikia susitarti su administracija).
 2. Kilus gaisrui skambinti pagalbos tarnyboms (112) ir pranešti administracijai, o prireikus – pasinaudoti apartamentuose esančiu gesintuvu.

Kiti nurodymai:

Pirmosios pagalbos telefono numeriai:
01; 112 – Gaisrinė
02; 112 – Policija
03; 112 – Greitoji pagalba
117; 118 – informacijos tarnyba