Lietošanas noteikumi

 • Pakalpojuma sniedzējs: SIA "Losbergi"

 • Reģistrācijas numurs: 4010358121

 • Juridiskā adrese: “Losbergi”, Vītiņu pag., Dobeles nov., LV-3721

 • E-pasta adrese: info@losbergi.lv, mājaslapa: www.losbergi.lv

Vispārējie noteikumi:

 1. Atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem kompleksa, t.sk. “Saules apartamentu”, mansarda guļvietu, banketzāles, pirts vai teritorijas apmeklētājiem;

 2. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētājam tiek sniegti atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” pakalpojumi, nosaka drošības, higiēnas un citas prasības, kas jāievēro apmeklētājiem, kompleksa tiesības, pienākumus un atbildības ierobežojumus.

 3. Noteikumos lietotie termini:
  3.1. Viesis - fiziskā vai juridiskā persona, kas apmeklē atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” un saņem kādu no Izmitinātāja nodrošinātiem pakalpojumiem ;
  3.2. Izmitinātājs – SIA “Losbergi”, reģ. nr. 40103581216;
  3.3. Pakalpojums – Izmitināšanas pakalpojuma nodrošināšana.

 4. Iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti, lai noregulētu savstarpējās attiecības, nodrošinātu Viesu atpūtu un izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, traumām un zaudējumiem.

 5. Iekšējie kārtības noteikumus ievēro visi Viesi neatkarīgi no vecuma. Pirms atpūtas kompleksa apmeklējuma persona uzmanīgi izlasa un iepazīstas ar Iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas ievērot tos pakalpojumu izmantošanas laikā. Iekšējie kārtības noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 6. Iekšējie kārtības noteikumi ir publicēti mājaslapā www.losbergi.lv. Uzsākot Pakalpojumu izmantošanu, Viesis ar savu darbību apliecina, ka ir iepazinies ar iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 7. Ja Viesis cieš zaudējumus vai nodara zaudējumus trešajām personām šo noteikumu neievērošanas dēļ, vai arī ignorējot atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” apkalpojošā personāla norādījumus, atpūtas komplekss “Losbergi – art & wedding resort” par šādiem zaudējumiem neatbild.

 8. Atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām, veic sekojošu personas datu apstrādi:saņemot personas datus, kas tiek iesniegti viesu anketās, dati tiek apstrādāti tikai ar mērķi nodrošināt atpūtas kompleksa pakalpojumu, veikt atpūtas kompleksa uzskaiti, saņemt no Viesiem norēķinus par pakalpojumu izmantošanu, pārskatu un statistikas sagatavošanai. Minētie dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot pēc atbildīgo Valsts iestāžu pamatota, rakstiska pieprasījuma.

 9. Viesim ir tiesības jautājumu un neskaidrību gadījumā griezties pie atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” administrācijas.

 10. Viesu ciemiņa (-u) uzturēšanās atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” un tā teritorijā vai telpās atļauta tikai saskaņojot ar atpūtas kompleksa administrāciju.

Viesu pienākumi:

 1. Ievērot atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” iekšējās kārtības noteikumus, kā arī būt pieklājīgam pret citiem Viesiem un apkalpojošo personālu.
 2. Apmaksāt papildu pakalpojumus pēc atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” apstiprinātiem izcenojumiem.
 3. Atturēties no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu personu dzīvību, veselību un svešu mantu.
 4. Pildīt apkalpojošā personāla prasības iekšējās kārtības nodrošināšanai.
 5. Informēt apkalpojošo personālu par iekārtu/ inventāra bojājumiem.
 6. Vecākiem vai citām par bērnu atbildīgām personām neatstāt bez uzraudzības bērnu, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu.
 7. Smēķēt tikai norādītā vietā. Viesu namā atļauts smēķēt tikai ārpus viesu nama telpām, smēķēšanai ierādītajās vietās. Sods par smēķēšanu neatļautā vietā ir noteikts 250.00 EUR apmērā.
 8. Atlīdzināt Izmitinātāja piederošai mantai radītos zaudējumus.
 9. Nepieļaut nepiederošu personu atrašanos īrētajās telpās. Nenodot īrējamo telpu atslēgas trešajām personām.
 10. Mājdzīvnieki atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” telpās atļauti tikai iepriekš saskaņojot ar Izmitinātāju.
 11. Ielaist izīrētajās telpās atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” darbiniekus, apsardzes dienesta darbiniekus, un saimnieciskā dienesta darbiniekus, lai veiktu inventāra, santehnikas un citu ierīču labošanu, to tehniskā stāvokļa pārbaudi, kā arī šo noteikumu ievērošanas kontroli.
 12. Viesis nodrošina, lai ēkas ieejas durvis vienmēr būtu slēgtas, kad tas dodas prom no apartamentu vai masarda guļvietas teritorijas.
 13. Izbraukšanas dienā Viesis tam nodotās telpas un viesu nama teritoriju atstāj līdz plkst. 21:00. Pirms telpu atstāšanas, piedaloties administrācijas pārstāvim, tiek veikta kopīga to apskate.

Viesu tiesības:

 1. Izmantot lietošanā nodotās dzīvojamās telpas, koplietojamās un iekārtas telpas tām paredzētajiem mērķiem.
 2. Vērsties pie apkalpojošā personāla pēc palīdzības sliktas pašsajūtas, traumu un tml. gadījumos, kā arī nekavējoties lūgt izsaukt kvalificētu medicīnisko personālu.
 3. Informēt atpūtas kompleksa administrāciju par konstatētajiem mantas defektiem vai nepilnībām Viesu nama darbībā, iesniegt priekšlikumus darba uzlabošanā.
 4. Iesniegt sūdzību vēstules formātā pa pastu sūtot uz adresi “Losbergi”, Vītīņu pag., Dobeles nov., LV- 3721, vai uz e-pastu info@losbergi.lv un 10 darba dienu laikā saņemt uz to atbildi.

Viesi atbild par:

 1. Savā uzraudzībā esošo bērnu drošību un veselības stāvokli. Personām līdz 18 gadu vecumam atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” ir jāatrodas vecāku vai pilnvarotās personas uzraudzībā.

 2. Personīgajām mantām, jo atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” neuzņemas atbildību par Viesu mantām, kas atstātas bez uzraudzības. Viesiem bez maksas tiek piedāvāts izmantot individuālo seifu.

Viesiem aizliegts:

 1. Bojāt vai nesaudzīgi izturēties pret Pakalpojuma saņemšanas vietā esošo inventāru, iekārtām un telpām. Par bojājumiem, kas radušies Viesa vainas dēļ, viesu nams ietur samaksu atbilstoši bojājuma apmēram
 2. Uzvesties agresīvi, neadekvāti, skaļi, aizskart vai citādi traucēt pārējos Viesus un personālu.
 3. Viesu namā aizliegts atstāt degošas sveces bez uzraudzības. Pakalpojuma saņemšanas vietā aizliegts ienest un uzglabāt ugunsnedrošus priekšmetus un vielas.
 4. Aizliegts mazgāt transportlīdzekļus atpūtas kompleksa teritorijā.
 5. Aizliegts atstāt transportlīdzekļus atpūtas kompleksa teritorijā pēc līguma termiņa beigām.

Izmitinātāja tiesības:

 1. Nodot Viesim dzīvojamās telpas labā stāvoklī.
 2. Pieprasīt Viesim iesniegt Izmitinātājam šādu informāciju pirms Pakalpojuma sniegšanas: vārds, uzvārds; personas kods vai identifikācijas numurs; deklarētā dzīvesvietas adrese; paredzamais Pakalpojuma periods.
 3. Netraucēt Viesim lietot izīrētās telpas, palīgtelpas, iekārtas, ierīces un pieguļošo teritoriju.
 4. Atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” darbinieki ir tiesīgi divu cilvēku sastāvā (avārijas gadījumā – viens cilvēks) bez Īrnieka klātbūtnes ieiet izīrētajās telpās, lai pārbaudītu telpas stāvokli (novērstu avāriju), pēc telpas stāvokļa pārbaudes vai avārijas novēršanas, paziņot Viesim iemeslu, kādēļ tika veikta pārbaude, un kas tika konstatēts pārbaudē un/vai kāda avārija tika novērsta.
 5. Izmitinātājs neuzņemas atbildību par kaitējumu, zaudējumiem, negadījumos un citu iemeslu rezultātā gūtajām traumām vai nāvi, kas radusies Viesa nevērības, pienācīga uzmanības trūkuma, paviršības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā, t.sk. apkalpojošā personāla norādījumu neievērošanas rezultātā.
 6. Izmitinātājs neuzņemas atbildību par kaitējumu, zaudējumiem, kas radušies Viesim, ja kaitējumu, zaudējumus izraisījusi trešo personu rīcība vai citi apstākļi, par kuriem Izmitinātājs nav atbildīgs saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem.
 7. Jebkuram Viesu nama darbiniekam ir tiesības dot norādījumus Viesiem attiecībā uz šo noteikumu ievērošanu, savukārt Viesiem šie norādījumi ir jāievēro.
 8. Vienpusēji izbeigt izmitināšanas pakalpojuma izmantošanas līgumu, ja Viesis nepilda šo noteikumu prasības vai Brīvdienu mājas izmantošanas Līguma saistības.
 9. Nepieciešamības gadījumā slēgt atsevišķas telpas.
 10. Gadījumos, kad Viesi klaji ignorē un pārkāpj iekšējos kārtības noteikumus un vispārīgās uzvedības un pieklājības normas, nereaģē uz administrācijas aizrādījumiem, tā patur sev tiesības izsaukt apsardzes firmu un/ vai valsts policiju. Šādā gadījumā viesa (-u) rezervējums un uzturēšanās viesu namā tiek pārtraukti, samaksātā nauda par pakalpojumu netiek atgriezta.
 11. Viesu nama apkalpojošajam personālam ir tiesības atteikt apkalpot Viesus, kuri atrodas stiprā alkohola vai narkotisko vielu reibumā vai kuru uzvedība ir aizskaroša. Iepriekš minētajā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.

Rezervācijas un reģistrēšanās noteikumi:

 1. Lai rezervētu un reģistrētos atpūtas vietā, Viesim ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.
 2. Lai veiktu pakalpojuma rezervāciju:
  2.1. zvanīt: 20707000
  2.2. rakstīt uz e-pastu: info@losbergi.lv
  2.3. viesis var aizpildīt rezervācijas formu mūsu interneta vietnē losbergi.lv. 
 3. Lai garantētu rezervāciju, Viesim ir jāveic avansa iemaksa 25% apmērā no pakalpojuma pilnas cenas, saskaņā ar saņemtu rēķinu e-pastā.
 4. Rezervācija ir garantēta ar brīdi, kad rezervācijas iemaksa ir saņemta.
 5. Ja rezervācijas iemaksa netiek saņemta noteiktajā termiņā, atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort” ir tiesības atcelt pagaidu rezervāciju un piedāvāt attiecīgo pakalpojumu citiem Viesiem.
 6. Veicot rezervāciju, viesis apstiprina, ka ir iepazinies ar ugunsdrošības instrukciju un iekšējās kārtības noteikumiem atpūtas kompleksa “Losbergi – art & wedding resort”, apņemas tos ievērot.
 7. Gadījumos, kad Viesis jau ir veicis avansa maksājumu, bet paredzētajā dienā un laikā neierodas saņemt pakalpojumu, jau iemaksātā rezervācijas nauda atpakaļ atmaksāta netiek.
 8. Reģistrēšanās laiki: Ierašanās no plkst. 15:00; Izbraukšana līdz 12:00.
 9. Iebraukšana vai izrakstīšanās citā laikā ir jāsaskaņo ar administrāciju.
 10. Reģistrējoties Viesis ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.

Atpūtas kompleksa apartamentu izmantošanas noteikumi:

 1. Naktsmītnē ir pieejams nepieciešamais aprīkojums patstāvīgai tīrības uzturēšanai tajā - droši izmantojiet to.
 2. Virtuve ir aprīkota ar visu nepieciešamo gardas maltītes pagatavošanai un baudīšanai.
 3. Iekštelpās smēķēt kategoriski aizliegts. Ja tiek konstatēts, ka iekštelpās ir smēķēts, tiek noteikta soda nauda EUR 250,00 apmērā.
 4. Atkritumus drīkst mest tikai speciāli tam paredzētās atkritumu urnās.
 5. Aizliegts bojāt apartamentu inventāru un ēku. Aizliegts pārvietot mēbeles no iekštelpām uz ārpusi.
 6. Mājdzīvnieki atpūtas kompleksa telpās nav atļauti bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izmitinātāju.
 7. Apartamentu izmantošana komerciālām fotosesijām un filmēšanām jāsaskaņo ar administrāciju.
 8. Apartamentā aizliegts ienest un lietot ieročus, narkotikas un psihotropās vielas.
 9. Vecāki vai pilnvarotas personas ir atbildīgas par bērnu uzraudzību.
 10. Par bērnu (līdz 3 gadiem) gultiņu un tās gultas veļu samaksa netiek prasīta.
 11. Īslaicīgi atstājot savu naktsmītni, Viesiem ieteicams to aizslēgt un atslēgu glabāt pie sevis. Maksa par atslēgas un piekariņa nozaudēšanu tiek noteikta atbilstoši tās iegādes vērtībai - EUR 20,00.
 12. Izejot no apartamenta Viesiem jārūpējas par resursiem - jāizslēdz apgaismojums, televizors, elektroiekārtas, jāaiztaisa logi un ūdens krāni.
 13. Pirms došanās prom nomas perioda beigās, naktsmītnes atslēga jānodod administratoram.
 14. Lai izvairītos no pārpratumiem, gadījumā, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radušies apartamenta telpās, nekavējoties par to ziņot administrācijai.
 15. Ja bojājumi ir radušies Viesa vainas dēļ, tiek ieturēta atbilstoša samaksa atkarībā no zaudējumu apmēra.
 16. Ja tiek pamanīts bojājums elektroiekārtās, tās izmantot stingri aizliegts, par to nekavējoties jāziņo administrācijai.

Ugunsdrošības noteikumi:

 1. Naktsmītnē ir aizliegts ienest un glabāt ugunsnedrošus materiālus, lietot personiskos elektriskos sildītājus un lietot ierīces ar atklātas uguns liesmu (par sveču lietošanu, vienoties ar administrāciju).
 2. Ugunsgrēka gadījumā jāizsauc glābšanas dienests (112) un jāziņo administrācijai, nepieciešamības gadījumā jālieto apartamentā pieejamais ugunsdzēšamais aparāts.

Citi norādījumi:

Pirmās palīdzības dienestu tālruņa numuri:
01; 112 – ugunsdzēsība
02; 112 – policija
03; 112 – ātrā medicīniskā palīdzība
117; 118 – uzziņu dienests